ආයුබොවන් !

දකුණු පලාත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරිමේ වෙබ් අඩවියට ඔබව සාධරයෙන් පිලිගනිමු. ඔබගේ ව්‍යාපාර නාමයේ අයිතිය ආරක්ෂා කරදීම අපසතු මහඟු වගකීමක් ලෙස සලකන අතර ඒ සඳහා අප බැඳී සිටිමු.